Què és la Psicologia?

La psicologia és la ciència que estudia el comportament humà. Tracta de comprendre els esquemes de comportament humà, els patrons de la personalitat, els trets del caràcter, els processos de l’emoció, el pla de la consciència i de la inconsciència.

La paraula psicologia prové del grec psico o psykhé, que significa ànima, psique o activitat mental, i logia, que significa estudi o tractat, per tant, la paraula psicologia significa estudi o tractat de l’ànima.

Psicologia_Nuria_Mateo_Psicologa_BarcelonaA aquelles persones que desenvolupen l’estudi de la psicologia se les anomena psicòlegs. La seva tasca consisteix a analitzen el comportament dels éssers vius des d’un enfocament científic. Alguns psicòlegs pioners són: Sigmund Freud, Carl Jung i Jean Piaget.

El psicòleg austríac H. Rohracher, defineix la psicologia com la ciència que estudia o investiga els processos i els estats conscients, així com els seus orígens i els seus efectes.

La psicologia moderna s’ha encarregat de recopilar fets sobre les conductes i les experiències dels éssers vius, per poder elaborar teories que facilitin la seva comprensió. Això ens permet poder explicar comportaments i predir accions futures.

Existeixen moltes corrents psicològiques. De totes potser la més coneguda sigui l’escola cognitiva, que estudia la forma en què es comprèn, organitza i utilitza la informació rebuda a través dels sentits. Així, la psicologia cognitiva estudia funcions com l’atenció, la percepció, la memòria i el llenguatge.

Actualment, la psicologia es divideix en diverses branques, les quals es troben connectades ja que intenten donar resposta al mateix, el per què de les accions i els efectes que les experiències puguin tenir en un ésser viu o grup per condicionar la seva existència.

Algunes de les àrees de la psicologia són:

  • Psicologia fisiològica és la branca d’aquesta ciència que es dedica a estudiar el funcionament del cervell i el sistema nerviós.
  • Psicologia experimental estudia la percepció i la memòria utilitzant per a això tècniques de laboratori específiques que ajudin al discerniment de la conducta humana en aquest aspecte.
  • Psicologia social a la branca que s’encarrega d’analitzar les influències que marca l’entorn social sobre un individu, les quals s’estudien a partir de les reaccions que aquest individu té enfront de les experiències que li esdevenen.
  • Psicologia industrial és la part de la psicologia que estudia l’entorn laboral d’un grup de treballadors i intenten buscar formes de comprendre el que pot ser nociu dins de l’activitat que es desenvolupa, buscant solucions a aquests problemes.
  • Psicologia clínica es diu la branca que s’encarrega d’estudiar i ajudar a aquelles persones que tenen inconvenients per enfrontar la seva vida normalment, com a conseqüència d’un trastorn mental o una afecció particular.

Com a conclusió podem dir que la psicologia és la ciència que s’ocupa d’aquells temes relacionats amb l’esperit, la manera de sentir de les persones, els seus aspectes morals i la relació amb el seu entorn.